Pedagogisk koppling

Eleverna på medieutbildningen har under flera år arbetat med skoltidningen Häggviksbladet. Vi startade under läsåret 2008/2009 med en nätupplaga av skoltidningen som nu utvecklats till en egen webbpublikation. Jag valde att göra en egen WordPress-installation för att eleverna skulle få jobba med ett bra publiceringsverktyg. Innehåll och utseende har förändrats något sen starten, men tyngdpunkten när det gäller förändringar ligger på att eleverna efterhand ska kunna ta mer och mer ansvar.

Det här läsåret har en helt ny grupp, den nuvarande redaktionen, fördelat arbetat så att en elev är chefredaktör och har ett övergripande ansvar för utseende och innehåll, de övriga är redaktörer och arbetar med innehållet på olika sätt. Min roll är att inspirera, påminna, kommentera, uppmuntra, korrekturläsa vid behov, samt att ha det yttersta ansvaret för att bilder och texter publiceras på ett korrekt sätt.

Flera för medieutbildningen obligatoriska kursmoment ingår när vi arbetar med webbtidningen. I kursen grafisk kommunikation är ett av kursmålen att eleven ska ha erfarenhet av publicering på internet och känna till regler för upphovsrätt. Ett annat kursmål i samma kurs är att eleverna ska ha kännedom om hur samverkan mellan text och bild kan förstärka en upplevelser eller ett budskap. Även i kursen fotografisk bild är ett av målen att eleven ska känna till upphovsrättsbestämmelser och etiska regler. Ytterligare ett kursmål är att eleven ska kunna bearbeta foton i ett bildbehandlingsprogram och kunna använda sina kunskaper praktiskt. Även moment och delar av kursmål i svenska och medieproduktion ingår. Dessutom ger elevernas arbete med webbtidningen oss lärare flera bra tillfällen till samverkan mellan ämnen.

En klar fördel är att eleverna genom arbetet med webbplatsen får  ökad förståelse för lagar och regler kring upphovsrätt. Genom att publicera mycket eget text- och bildmaterial får eleverna på ett konkret sätt tillfälle att diskutera frågor  som rör t.ex. bildrättigheter. Under vårterminen har vi börjat undersöka hur vi kan använda oss av Creative Commons, det gör vi både för att vi vill veta mer om hur vi kan licensiera eget bildmaterial och för att lära oss mer om hur vi får använda andras.

Maria/medialärare

Säg vad du tycker

*